Scena Apollo

image
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2013 Czytaj dalej...
Wtorek, Październik 17, 2017

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2013

 


 

Projekt pt. Cyfryzacja kina Apollo w Poznaniu” nr WND-RPWP.06.02.03-30006/12

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach: Priorytetu: VI „Turystyka i środowisko kulturowe”

Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat III „Infrastruktura kin”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2013

ZAMAWIAJĄCY: Apollo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 851 76 34, faks 61 851 76 34, e -mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Osoba do kontaktu: Krzysztof Okuliński

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA: 19.01.2013


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są urządzenia do cyfryzacji kina Apollo Sp. z o.o. wraz z dostawą i montażem tj.

 • Kinowy projektor cyfrowy 4K w standardzie DCI do obsługi sali kinowej Kina Apollo o wymiarach ekranu 14,5 m x 6,5 m – 1 szt,
 • Serwer kina cyfrowego w standardzie DCI – 1 szt,
 • Procesor wizyjny (skaler) – dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł – 1 szt.,
 • Obiektyw projekcyjny – odpowiedni dla warunków projekcji w standardzie DCI do projekcji 2D oraz projekcji 3D z kabiny projekcyjnej Kina Apollo, dostosowany do wymiarów ekranu w kinie – 1 szt.,
 • Lampa – o odpowiedniej mocy do projekcji cyfrowej w tym 3D i jasności wymaganej wg standardu DCI w Kinie Apollo– 1 szt.,
 • Panel (komputer do obsługi) – dedykowany komputer lub panel sterujący z oprogramowaniem do kontroli i obsługi zaoferowanego projektora – 1 szt.,
 • Układ do projekcji 3D – nie dopuszcza się systemów opartych na licencjach odnawialnych lub na opłatach odprowadzanych od sprzedanych biletów – 1 szt.
 • Stolik pod projektor cyfrowy – stolik o wymiarach i budowie zapewniających stabilne ulokowanie projektora w kabinie projekcyjnej – 1 szt.
 • Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego – 1 kpl

 

Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów warunków i wyposażenia sali kinowej. Poniżej prezentujemy parametry: - liczba miejsc: 389, szerokość ekranu 14,5 m, wysokość ekranu: 6,5 m, długość sali: 30m, szerokość sali: 16m, wysokość sali: 18m, szerokość kabiny kinowej: 6m, długość kabiny kinowej: 8m, wysokość kabiny kinowej: 3m, odległość projekcyjna: 30m

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci spełniający następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (np. wydruk ze strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx)
 • Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 1 (pobierz)

ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2013

Termin zakończenia prac może ulec zmianie, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią nadzwyczajne okoliczności nieznane w dniu podpisania umowy.

OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU WAŻNOŚCI OFERTY: 15.03.2013

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyframi z wyodrębnieniem podatku

VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Cena

ofertowa = cena netto + podatek vat. Cena podana w formularzu ofertowym obejmuje

wszystkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji przedmiotu przyszłej umowy,

wszelkie materiały oraz prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Podatek

VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535). Podatek VAT wynosi: 23%.

2. Cenę należy podać w zł polskich w formularzu - załącznik nr 3.

3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:

1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena ofertowa (o wadze 100% ).

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.

3. Liczba punktów będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

Cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

C = ----------------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt

cena oferty badanej

4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów,

spośród nie odrzuconych ofert.

5. W przypadku gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 • Ofertę należy złożyć osobiście (Kasa Kina Apollo czynna w godzinach na od Pn-Pt 10:00 - 20:00, Sob-Niedz 12:00 - 20:00,) lub przesłać pocztą (przesyłką rejestrowaną) na adres Zamawiającego z oznaczeniem na kopercie „Oferta cyfryzacji Kina Apollo w Poznaniu” (Adres zamawiającego: Apollo Sp. z o.o., ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań)
 • Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Termin złożenia ofert: 01.02.2013 do godziny 12.00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.02.2013 o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego
 • Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą opierając się na kryteriach wyboru.
 • Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania komunikatem umieszczonym na stronie internetowej http://kinoapollo.pl
 • W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

OPIS WARUNKÓW GWARANCJI

· Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres minimum 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie a zakończony dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy też usterek.

· Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły związane z funkcjonowaniem urządzenia.

· Wykonawca zapewnia min. 1 bezpłatny przegląd gwarancyjny rocznie przez cały okres trwania umowy gwarancyjnej.

· Wykonawca zapewni maks. 24 godzinny czas reakcji na zgłoszenie awarii, naprawa przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni. W uzasadnionych przypadkach tj. gdy czas oczekiwania na dostawę części awaryjnej bez której naprawa nie może zostać skutecznie zrealizowana, dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy o czas niezbędny na zrealizowanie dostawy części awaryjnej.

· Świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 5 lat od upływu gwarancji. Czas dostępu do serwisu nie dłuższy niż 24 godziny

ZAŁĄCZNIKI:

WYNIKI PRZETARGU

 

Scena Apollo Teatr

Nasz Adres

 • APOLLO Sp.z o.o.
 • ul. Ratajczaka 18,
 • Poznań
 • Tel/Fax: 61 852 34 02
 • Kierownik kina: Dr. Stefan Scieszka
 • Tel: 61 851 76 34
 • Kasa kina czynna:

Pn - Pt   15:00 - 20:00

Sob - Niedz   13:30 - 20:00

 • Mail: biuro@kinoapollo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rezerwacja biletów

 


 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI w Apollo

Międzynarodowy Dzień Animacji jest okazją do prezentacji dokonań animacji w danym kraju oraz wymiany z innymi grupami narodowymi. Program tegorocznych obchodów, przygotowany przez ASIFA Poland we współpracy ze studiami filmowymi, szkołami wyższymi i instytucjami kultury zainteresowanymi krzewieniem sztuki animacji, jest niezwykle bogaty. Będzie można zobaczyć najciekawsze nowe produkcje z Polski, a także z Chorwacji, Francji, Niemiec, Indii, Portugalii, Rosji, Bułgarii i USA. Łącznie zaprezentowanych zostanie ponad 100 krótkometrażowych artystycznych filmów animowanych, w tym także dla najmłodszych widzów. Tak bogatego programu nie da się zamknąć w jednym dniu, dlatego rozłożyliśmy pokaz na dwa dni: 27 i 28 października.

Czytaj dalej...

Nie oglądaj się - trailer

{youtube:http://pl.youtube.com/watch?v=3tKXBMft9Mo 500 300}